Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06 i 1/15 i 62/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 73/19), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/17, 73/19), Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 75/10, 74/17), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 98/19) i Odluke privremenog Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu broj: UO-01-3-2-2-2b/2020 od 24.09.2020.godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH  raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu — JK 2020/2

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 6.096.000,00 KM.

Tekst Javnog konkursa preuzmite na linku:

JP2020-2-konkurs-tekst Preuzmi

B-OBRAZAC-I-JK-2020-2 Preuzmi

C-OBRAZAC-II_2020-2 Preuzmi

D-Izjava-NAMJENSKO-TROŠENJE-2 Preuzmi

E-Izjava-SREDSTVO-OSIGURANJA-2 Preuzmi

F1-Izjava-o-korišenim-budžetskim-pomoćima Preuzmi

F2-Izjava-o-nekorištenim-budžetskim-pomoćima-2 Preuzmi

G-Izjava-PDV-2 Preuzmi

H-Izjava-aplikanta-o-zatvaranju-fin-konstr Preuzmi

I-naljepnica-konkurs-2020-2 Preuzmi